Folkekyrkja i sekk og aske Torsdag, Mar 30 2017 

I år sømer det seg at lutherske biskopar ber om orsaking for alle skader lutherdomen har ført med seg.

(Innlegg på trykk i Vårt Land 29. mars 2017)

I fem hundre år har lutherdomen prega vårt land. Det gjev inga grunn til feiring, men kvalifiserer til botsgang og vedkjenning av alvorlege synder. For kva har Luther gjeve oss? Han gav oss eit pessimistisk menneskesyn der sjølv gode gjerningar vart sett som vonde, der den syndige steingrunnen i menneskesjela er utømeleg, der mennesket må gå lutrygga og syndefull om det er aldri så rettferdiggjort. (I dag tenderar ein til det motsette.) Han mana fram eit individualisert menneskesyn der «Jesus og eg» fullstendig overskygger den kollektive forankringa for den enkelte truande og for kyrkja som heilskap. Han raserte sakramentslæra og overleveringa av kyrkjesyn og –lære boren fram i historia gjennom tradisjonen, noko som i sin tur leidde fram til det absurde uttrykket «sola scriptura», skrifta åleine. Som om det finst noko som helst belegg for ein slik idé i den konkrete tidslinja som kyrkja spring ut av og utviklar seg gjennom. Martin Luther presenterte også ein tolkningsnykel for kyrkje- og kristendomsforståing som opna for eit skred av forskjellige tolkingar, både i form av eksplosiv vekst av trussamfunn i si eiga samtid, og ei fragmentert kyrkjelære i si eiga kyrkje. Fruktene av det er i dag ei kyrkje som står i strid med seg sjølv i eit lærepluralistisk kaos.

Men aller verst er sjølve splittinga av kyrkja. Den lutherske læra og superintendentane som etter kvart vart satt som leiarar for den nye rørsla skapte grobotn for ei alvorleg kyrkjesplitting som har ført til djupe sår i den kristne korpusen som me kallar Kristi lekam, og som i sanning også er det. Dei lutherske ideane vart femna av fyrsteherredøme på femtenhundretalet og nytta i eit storpolitisk spel om makt, noko som var den direkte orsaka til reformasjonen i Noreg. Det fanst ikkje åndeleg motivasjon i landet vårt for eit slikt konfesjonsbyte. Det eksisterande kristne samfunnet som i høgste grad pulserte med åndeleg levande kraft, vart krenkt og kua. Fromme menneske vart underlagd ein truspraksis som streid med den liturgiske og sakramentale trusforståinga som desse menneska levde i og tolka verda gjennom. Nedstrippinga av tru, kultur og arkitektur var eit brutalt overgrep mot både folk og land.

Ved reformasjonen fekk ein bukt med avlatshandelen, vil ivrige protestantar hevde. Ja, men er det Luther si forteneste? På byrjinga av 1500-talet var det allereie mange teikn på indre fornying, og kven vil hevde at kyrkjesplitting på noko vis er eit gode, eller eit middel Gud ville nytte for endring? Det er såleis ikkje eit argument at reformasjonen førte til ein motreformasjon i Den katolske kyrkja. Det var allereie reformrørsler på gang då Luther presenterte sine tesar, og katolikkar vil elles alltid ha klårt for seg at det er Den Heilage Ande som leier kyrkja. Går kyrkja på avvegar vil ho alltid verte ført tilbake til den smale veg ved lækjande virkemiddel som styrkjer kyrkja. Her snakkar me av erfaring: 1500-talet var trass alt ikkje fyrste krise i kyrkja sitt liv.

Den katolske kyrkja har mange gonger bede om orsaking for feilgrep og synder ho har gjort, også ovanfor dei lutherske kyrkjesamfunna. Ei kyrkje som vil ta ansvar og oppføre seg som ein vaksen må av og til gå ut og vedkjenne sine feilgrep. Eg ventar på at leiarane for folkekyrkja tar eit slikt ansvar i år. Om preses Helga Haugland Byfuglien ikkje kler seg i sekk og oske bør i alle høve bispekollegiet be om orsaking for all urett lutherdomen har dratt inn over seg dei siste fem hundre åra. Som bot kan dei kanskje sjå nærare på dei siste tiders kyrkjemøtevedtak som ikkje berre pregar folkekyrkja internt, men som òg trugar det økumeniske samarbeidet mellom kyrkjesamfunna. Slik vil leiarskapet kunne forbetre jordsmonnet for at kyrkjene kan vekse nærare kvarandre, og gje von om djupare åndeleg nærleik dei kristne imellom. Så skal me frå katolsk hald forsøke å halde fram ei tilgjevande og forsonande haldning, og halde fram ei utstrekt hand til syndsforlating og tilgjeving, heilt utan krav om avlat.

Bror Haavar Simon Nilsen OP, St. Dominikus kloster.

Norske tabu på finsk Laurdag, Aug 27 2016 

Sanna Sarroma. Kilde:

Sanna Sarroma. Kilde: Gudbrandsdølen Dagningen

(på trykk i Dag og Tid fredag 19. august 2016)

Sanna Sarromaa greier utvilsamt å skape debatt med tabuboka si, og får meg til å grunde over blindpunkta i kulturen vår.

Den Herren elskar, tuktar han, heiter det i den gamle 1938-omsetjinga av Hebrearbrevet. Det synest å passe godt til Sanna Sarromaas nye bok, Norske tabuer. Over 270 sider hevdar ho at Noreg er eit kunnskapvegrande, jantelovsprega, trongsynt, intolerant, kravstor, distriktspolitisk dysfunksjonelt, språkfanatisk, sutrande, bortskjemt og arbeidsskulkande folkeferd med mykje hat under yta, alt ispedd fordekt passiv-aggressiv snillisme. Sanna Sarromaa refsar det norske samfunnet, ikkje av vond vilje, men av kjærleik og med gode hensikter, hevdar ho sjølv.

Typisk norsk?

Fyrste kapittel startar friskt med ein strak høgre til lærarstanden og utdanningssystemet vårt. I eit land som vil at alle skal vere like flinke vert resultatet at alle skal vere like middelmåtige. “Greit nok er bra nok” seier Sarromaa og viser til ein rektor i Kristiansand som set seg som mål å få ungdomsskuleelevane over karakteren tre. Noreg har ikkje høge ambisjonar på vegne av elevane. Og når Stortinget tek grep og vil innføre kompetansekrav for lærarane i dei viktigaste faga vekkjer det aktiv motvilje frå både Utdanningsforbundet, politikarar og lærarane sjølv. Rettskrivinga i landet er i ferd med å forvitre, og brer seg i heile samfunnet, frå barneskulen til offentlege skriv. Eg kjenner på uro og spør meg sjølv: er det verkeleg så ille? Denne kjensla av uro over rikets tilstand dukkar også opp når Sarromaa riv dyna av det norske demokratiet og organiseringa av kommune og fylkeskommune, gjengse haldningar til arbeidslivet og møtekulturens tidsbruk. Snillisme, latskap og urimelege krav veks ut av vår oljepumpa velstand som gjer oss inkompetente og litt ufordragelege. Kombinert med jantelova “holder Norge seg selv nede som en kunnskaps-, kultur- og innovasjonsnasjon – og som rettskrivingsnasjon.” Slike utsegn ruskar i ei norsk sjel farga av utsegnet “det er typisk norsk å vere god”.

Nynorsk kjærleik

For dei som måtte falle for freistinga å gå i forsvar og meine dette er tilfeldig synsing finn ein over førti sider med notar bak i boka. Sarromaa har belegg for meiningane sine. Men er alle meiningane tabu? Når det gjeld tema som jantelova, feminismen og distriktspolitikken er dette kjent stoff som ofte vert hissig debattert og lyft fram med eit kritisk blikk. Det same gjeld kapittelet om målformene våre. Nynorskhatarar og -elskarar vil truleg finne kapittelet Språk som religion engasjerande. Kvifor skal den store majoriteten av folket verte lasta med det Sarromaa konsekvent kallar sidemålet? Nynorskfanatikarane har vunne fram med  propagandaen sin i skuleverket, i det offentlege og i kulturen. Å verte stempla som nynorskhatar er “kulturelt selvmord”. Sjølv opplever eg ikkje denne tematikken som tabu, men som ein strid som grip inn i folkesjela og norsk identitet. Når Sarromaa skriv om sitt eige morsmål, finsk, slår ho fast at språk er kjærleik. Så burde ho òg vedgå at ein ikkje kan slå strek over kjærleiken til norsk målform.

Boka byggjer i stor grad byggjer på tidligare blogginnlegg i Lokalavisa Gudbrandsdølen Dagningen, der ho hadde fast spalte i halvtanna år. Enkelte av titlane er finurlige, så som “Hellige kyr og jur” (Kapittelet Hellige mødre og barnas beste), “Møter for å møtes” og “Hva skal vi med Etnedal?” (Det norske überdemokratiet). Nokre setningar og poeng vert gjentatt ein del gonger, noko som tidvis gjev ei kjensle av klipp og lim. Elles er boka både lettlesen og tydeleg og sjølvsagt grammatisk korrekt. Me bær over med skrivefeilen på side 9.

Meir kjærleik

Ein kan få inntrykk av at det berre er det finske blikket som er skikka til å avsløre våre norske, inngrodde tabu. Men i siste kapittel vender Sarromaa det andre kinnet til, og prisar Noreg i varme ordelag. Her finn me både velvilje, ein kjærleg tone og humor, og eg kjenner plutseleg også noko av den varmen eg så sårt har sakna gjennom heile boka. Nordmenn og -kvinner er rause og snille, og me er framifrå døme for omverda kva gjeld røykjelova, trafikkulturen og dugnaden. (Kva med berekraftig utvikling?) Boka hadde tent på å setje dette kapitlet fyrst og spe på med meir varme og humor gjennom sidene. Då hadde eg vore meir overtydd om kjærleikserklæringa, som nok hadde gitt meg mot til å tole tukta betre.  Den omfattande refsinga står i lengda fram som litt surmaga, og får meg til å spørje: Handlar boka berre om tabu, eller er ho vel så mykje eit oppgjer med dårlege erfaringar frå Noreg? Eg saknar meir av hjartespråket, men kan hende er det berre i saunaen at slike nære, djupe kjensler får kome til uttrykk?

Boka byr likevel på ei vakker og nær skildring. Når Sanna Sarromaa skriv om far sin, som vart arbeidsløys og drakk seg i hel, slepper ho oss inn i sitt eige, nære og sjølvopplevde kjærleiksliv. Det gjer at eg som lesar kjem nærare på forfattaren, og betre kan forstå utgangspunktet hennar. Eg håpar me får fleire slike innblikk i neste bok.

Eg må vedgå at eg les over meldinga eit par gonger ekstra før eg sender henne til redaksjonen. Har eg nytta hersketeknikkar? Snakkar eg nedlatande? Er eg del av “hylekoret”? Det er krevjande å melde ei bok om tabu i eigen kultur, av di ein ikkje kan vere trygg på om ein ser ope nok på seg sjølv og samfunnet eg er ein del av. Nett difor vil eg tilrå denne boka, eg er viss på at lesaren i det breie utvalet av kritikk vil finne noko som gjev farge i kinna og får panna til å rynke seg, samtidig som boka vekkjer sunn ettertanke.

Transforming Love – Homily from Iona Måndag, Aug 22 2016 

During the retreat at Iona, Sunday Mass was celebrated in Michaels Chapel at the abbey. You may read the homily at St Dominikus home page 🙂

Heather at Ioan copyright fr Haavar S Nilsen

Ein trufast ven Sundag, Jul 3 2016 

friends

Homilie 14. søndag i det alminnelege kyrkjeåret år C

Fred og misjon høyrer saman. Det er kortforma av dagens preike. Misjon og fred utfyller kvarandre, og er så fast knytt til kvarandre at me ikkje kan skilje det. (more…)

Lytt til ungdomen Laurdag, Jun 25 2016 

youthPå trykk i spalta I god tro i klassekampen 11/06-2016

Kvifor er ungdomar meir positive til blasfemilovgjeving enn dei eldre?

Med auka asylstraum og innvandring aukar også temperaturen i den norske folkesjela. Sjølv om ikkje så mange seier det høgt fekk me for nokre veker sidan vite at 55% av folket meiner Sylvi Listhaug gjer ein god jobb. Folk diskuterer innvandring og islam på lunsjromet så brunostsmulane flyg, noko som speglar seg i facebook-kommentarane. Muslimsk vri på bunaden er siste snakkis, men drapstruslar er i sanning meir enn berre prat. Truleg nærmar me oss ei dreiing i folkeopinionen, der religions- og innvandringskritikk aukar drastisk, og der desse omgrepa vert stadig meir synonyme. (more…)

Grensesprengande tilgjeving Sundag, Jun 12 2016 

St dominikus kirketårn

12. søndag i ordinære kyrkjeår år C

Det er tilgjevinga som står i senter i tekstane i dag. David vedkjenner seg si synd ovanfor Natan, og vert skåna av Herren. Kvinna som har levd eit syndefullt liv let tårene renne over Jesu føter, og han gjev henne fridom og fred. Og Paulus viser til trua på Kristus for å vinne Guds rettferd og fridom.

Men kva slags plass har tilgjevinga i våre liv? Av og til er det ungane som kjem med dei beste svara. Slik som søndagsskulelæraren som skulle prøve å lære ungane om tilgjeving gjennom skriftemålet, om anger, om ope å bekjenne alle synder ein kjem på, om bot og forsett om ikkje å synde meir. Mot slutten av timen ville ho sjekke at borna hadde fått med seg det viktigaste, så ho spurde: Kva må ein gjere for å få tilgjeving for syndene? Det vart stille, før ein liten gutestemme til slutt sa: «Synde?» (more…)

Ettertanke-spalta i Vårt Land uke 19 Onsdag, Mai 18 2016 

Under finn de ettertanke-tekstane i Vårt Land for veke 9.

Mandag 9. mai: Radikalt Rotfeste

Bibeltekst: Jesaia 11, 1-5

1 En kvist skal skyte opp fra Isais stubbe,
og et skudd skal spire fram fra hans røtter.
2 Herrens ånd skal hvile over ham,
en Ånd med visdom og forstand,
en Ånd med råd og styrke,
en Ånd som gir kunnskap og frykt for Herren.
3 Han skal ha sin glede i frykten for Herren.
Han skal ikke dømme etter det øynene ser,
og ikke skifte rett etter det ørene hører.
4 Han skal dømme fattige rettferdig,
i rettferd skal han skifte rett for de hjelpeløse i landet.
Han skal slå landet med sin munns ris
og drepe de urettferdige med pusten fra sine lepper.
5 Rettferd skal være beltet om livet
og troskap beltet om hoftene hans.

Foto: COPYRIGHT Haavar Simon Nilsen OP

Det har vore ein kald vår for oss som bur i sør-Noreg. Motlaus såg eg snøen leggje seg på bakken for ei dryg veke sidan. Det var ikkje mykje som minna om sommar. Men no snur det, og temperaturen aukar. For meg som har ansvaret for klosterhagen er det særs kjærkoment. Det er likevel ikkje varmen no som har fått veksten i gong. For fleire veker sidan kunne me sjå vare teikn på at våren er her. Knuppar som bugnar, påskeliljer og tulipaner som sprenger seg veg opp frå myrkret, og raude pionstenglar som vaknar til liv. Det er som om dei er er del av ein annan orden, eit djupare prinsipp en vår dag-til-dag-oppleving av verda. Som om dei er driven fram av ein annan vilje enn den ver og vind kan bestemme.

Slik også med Jesse rot. Eit nytt skot vil spire fram, noko nytt kjem til, og løftet sviktar ikkje. Herren kjem med Ånd og sanning, ein bergingsmann for dei trengande, ein konge av eit anna rike, som slår ned på dei urettferdige, som deler fritt av sine gåver til dei som tek imot.

Frå Jesse rot skyt det ei radikal tru som utfordrar menneskeslekta og stadfester Guds rike. Ordet radikal kjem frå det latinske ordet radix, -rot. Den kristne kyrkja har alltid hatt ei rotfest tru, og det er nett frå den forankringa at kyrkja finn si radikale kraft, den som har hegna om dei svakaste, vegleia dei søkande, styrkt dei sørgande, og blomstra i lovprising, bøn, kunst og kultur. Det er paradokset i den radikalt rotfeste kyrkja som gjer kristendomen både levande og varig. Oppskrifta for ei slik livskraftig tru er enkel: å trufast halde seg til læra frå apostlane, til fellesskapet, brødsbrytinga og bønene (Apg 2, 42). Med denne forankringa vil treet vekse seg sterkt og stort, med blomstrande liv og ein evig skapande vår.

 

Tirsdag 10. mai: Eit nytt tempel

Bibeltekst: Profeten Haggai 2, 3-9

Freske i skipet i St Dominikus kloster. Foto: bror Haavar S ©P

Det er profeten Haggai, ein av dei såkalla tolv små profetane i Gamle Testamentet, som får i oppgåve å forkynne Herrens ord for Israelsfolket. Etter forfylging og fangenskap i Babylon er tida komen for å vende tilbake til det lova landet, og til Herrens stad. Ein mannsalder har gått sidan det fyrste templet vart plyndra og lagt i ruinar. No vil Herren reise opp att Guds herlegdom etter det lange eksilet. Eg ser for meg Haggai, der han står mellom sine eigne, og etter beste evne prøvar å formidle Herrens vilje. Ver sterke! Gå i gang med arbeidet. Eg fyller dette huset med herlegdom!

Haggai ser nok for seg kor strålande gjenreisinga vil kunne bli. Men veit profeten kva han snakkar om? Anar han omfanget av dei orda han har fått i oppgåve å forkynne? Visst vert templet attreist, større og herlegare enn det fyrste, men det er framleis eit jordisk tempel. I det skjulte viser Haggai sine ord til eit anna tempel, av ein annan orden. Ein hemmeleg plan ligg klar. Herren rister folkeslaga, himmel og jord skjelv, for det er eit tempel i emning som ikkje skal verte bygd av menneskehand. Det er eit tredagarsverk som foreinar himmel og jord, og som det er knytt store løfter til: Dette nye huset skal bli herlegare enn det første, profeterer Haggai, -på denne staden skal eg gje fred. Dette templet er ikkje av stein, men av Ande. Det ligg ikkje på Sions berg, men tindrar underleg og vakkert i menneskehjarta. Inngangen er Kristus sjølv, som me får del i gjennom dåpen og trua.

Det som ein gong var eit jordisk tempel vert til samfunnet av dei heilage, Kristi lekam, fylt med Ande og Sanning. Kjenner du angen av paradiset i ditt indre? Ser du kva gåve du er gjeven gjennom den trusskatten du har teke imot? Tør du vere profet i eige liv og vitne om Guds gåver til dei du møter?

 

Onsdag 11. mai: Ein rein lekam

Bibeltekst: Rom 8, 5-11

De som lever slik kjøttet vil, er bare opptatt av det som hører mennesker til. Men de som lever slik Ånden vil, er opptatt av det som hører Ånden til. 6 For det kjøttet vil, er død, men det Ånden vil, er liv og fred. 7 Derfor er det som kjøttet vil, fiendskap mot Gud, for det bøyer seg ikke under Guds lov og kan heller ikke gjøre det. 8 De som kjøtt og blod har makten over, kan ikke være til glede for Gud. 9 Men det er ikke kjøttet som har makten over dere, det er Ånden – så sant Guds Ånd bor i dere. Den som ikke har Kristi Ånd, hører ikke Kristus til. 10 Men om Kristus bor i dere, er nok kroppen død på grunn av synden, men ånden er levende på grunn av rettferdigheten. 11 Han reiste Jesus opp fra de døde, og dersom hans Ånd bor i dere, skal han som reiste Kristus opp fra de døde, også gi deres dødelige kropp liv ved sin Ånd, som bor i dere.

Frognerparken. Foto: HSN ©P

Frognerparken. Foto: HSN ©P

I møtesalen i eit av våre mange bedehus her i landet såg eg ein gong eit maleri av Jesus som eg aldri har gløymd. Herren lyste i pastellfargar med ljost hår, med milde, kloke auge, og med utstrekte hender, som om han sendte oss si signing og kjærleik ned til oss små som strevar og slit i jordelivet. Han var høgt heva, den sigrande Kristus, lyft til himmelens høgd. Eg følte meg sett, og sjølv om fargane vart vel søtladne likte eg nærværet av vår frelsar.

Likevel var det nettopp nærvær det skorta på. Linjene i måleriet bredde seg ut nedover, der blikket mitt fylgde kanten av tunikaen ned mot føtene. Det var heilt her nede, ved Jesu føter, – der Maria, syster til Marta, ein gong hadde sete – at eg vart mållaus. At Jesus sto svevande over bakken er no sin sak, han som gjekk på vatnet kan vel òg elevere litt. Det var føtene som gjorde meg uroleg. Dei var ikkje der. Kjortelen glei ut ei ei tåke, ei sky, og Kristus, som ein gong hadde vist sine sårmerker til Thomas, og bede disiplane om eit stykke fisk for å bevise at han ikkje var eit spøkelse, hang beinlaus og andeleggjort framom meg.

Denne utilsikta gnostisk-prega skildringa av Herren har alltid stått for meg som ei påminning om at enn kor andeleg perspektiv me har på denne verda, var det nettopp som kjøt og blod Jesus gjorde seg til eitt med oss. Han signa den menneskelege kroppen ved å verte kropp. Og han gav oss ein fridom som gjer at me kan famne om våre lekamlege jordeliv slik Gud sjølv gjorde det. “Det er ikkje kjøtet som har makta over dykk, det er Anden” seier Paulus. Ved Kristus vert alt signa, alt vert reint. Menneske, skapt av kjøt og blod i Guds bilete, er eit avtrykk av Gud sjølv. Mennesket speglar noko av Guds herlegdom i kraft av sjølve det å vere menneske! Kroppen er rein. Anden er rein. Lat oss så gjere det med kan for å bevare eit reint samvit.

 

Torsdag 12. mai: Andeleg korreks 

Bibeltekst: Romerne 8, 12-17
12 Derfor, søsken, skylder vi ikke vårt kjøtt og blod noe, så vi skulle leve slik det vil. 13 For hvis dere lever slik kjøttet vil, skal dere dø. Men hvis dere ved Ånden dreper kroppens gjerninger, skal dere leve. 14 Alle som drives av Guds Ånd, er Guds barn. 15 Dere har ikke fått den ånden som slavene har, så dere igjen skulle være redde. Nei, dere har fått Ånden som gir rett til å være Guds barn, den som gjør at vi roper: «Abba, Far!» 16 Ånden selv vitner sammen med vår ånd om at vi er Guds barn. 17 Men er vi barn, er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham, så vi også skal få del i herligheten sammen med ham.

image

Pinsetid er fridomstid! Me feirar Den Heilage Andes kome til disiplane, den som gjev barnekår, frimot, kraft og tolmod til å stå ut i prøvelsane. No når det nærmar seg pinsehelg er det òg tida for konfirmasjon for mange av landets ungdomar. Her stadfestar ungdomane si tru i form av fornying av dåpspakta, der dei forsakar djevelen og vedkjenner si tru på den treeinige Gud. I Den katolske kyrkja er konfirmasjonen også ei sakramental handling, ei fullending av dåpen der fermingskandidaten etter lang tids førebuing tek imot Heilaganden i form av handspålegging og salving med vigsla krisma-olje. Slik vert dei unge fylt med Andens sju gåver; visdoms- og forstands Ånd, råds- og styrkes Ånd, kunnskaps- og fromleiks Ånd, og Gudsfrykts Ånd.

Alt dette står utførlig forklart i den katolske bøneboka, men det er ein ting som ikkje står skildra i ritualet. Når konfirmanten har teke mot alle gåver, med handspålegging og olje, då vankar det til slut ein liten dask på kinnet frå biskopens milde hand. Det er ikkje sint eller strengt, men like fullt eit siste vink. Det er som om kyrkja seier: «Sjå, no har du fått det du treng for livsvegen vidare. Av stad no! Rust deg til striden, og stå løpet!»

Eg har alltid likt denne siste detaljen av ritualet, fordi det peikar framåt og engasjerer den truande til å ta del i sitt eige trusliv. Me står på så mange val, ja, det meste i livet handlar om nettopp det, å velje. For å velje rett treng me både nåde og rettleiing, kunnskap og tru. Og me treng vilje til å fylgje den vegen Anden viser oss. Langs denne vegen veks me djupare inn i barnekåret og vissa om at me har ein Far me kan rope til under alle livets forhold.

 

Fredag 13. mai: Den vesle trua

Bibeltekst: Joh 16, 5-11
Nå går jeg til ham som har sendt meg, men ingen av dere spør: ‘Hvor går du?’ 6 For sorg har fylt hjertet deres fordi jeg har sagt dere dette. 7 Men jeg sier dere sannheten: Det er det beste for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke Talsmannen til dere. Men går jeg bort, kan jeg sende ham til dere. 8 Og når han kommer, skal han gå i rette med verden og vise den hva synd er, hva rettferdighet er, og hva dom er: 9 Synden er at de ikke tror på meg. 10 Rettferdigheten er at jeg går til Far, og dere ser meg ikke lenger. 11 Dommen er at denne verdens fyrste er dømt.

"litit-vis madr" - Menneske veit lite Kjelde: The viking queen - https://thevikingqueen.wordpress.com/tag/osebergskipet/

“litit-vis madr” – Menneske veit lite Kjelde: The viking queen – https://thevikingqueen.wordpress.com/tag/osebergskipet/

Talsmannen kjem og skal gå i rette med verda. Kva inneber det? At me kristne kan slappe av medan ateistar får gjennomgå? Talsmannen kjem for å vise oss alle alt slik det eigentleg er. Det er ein langsam prosess som vedgår meg sjølv. For kor mykje har eg forstått? Kor mykje har eg innrmøt i mitt eige liv? Me finn nyttige visdomsord i vår eiga gamle historie. På eit avbrote åreblad i det gamle Osebergsskipet fann arkeologane ei lita setning i runeskrift som sa: “Litit-vis madr”. Mennesket veit lite. Som kristne treng me tidvis å halde fram for oss Guds storleik og våre eigne grenser, slik em også kan lese i første Korintarbrev: “Guds dårskap er visare enn menneske, og Guds veikskap er sterkare enn menneske:” (1. Kor 1,25)

Heilaganden vil gje oss innsikt i oss sjølve. Han kjem for å ta oppgjer med alt som vender seg bort frå Gud. Også det i meg som ikkje er open for Gud. Slik vert Andens kome eit oppgjer med oss alle, ei tid for avsløring av synd, for dom og for rettferd. Ordet “dom” på gresk heiter “Krisis”. Å ta i mot heilaganden er tidvis kriseprega. Han formar oss, omdannar vårt blikk, og ved endra syn vert me utfordra til å endre handling og haldning. I denne heilaggjeringsprosessen fell alt som ikkje kviler i Gud. Alle våre små og store støttemurar som me kviler oss på, men som er bygd på sandgrunn vil måtte vike. Som kristne byrjar denne frigjeringsprosessen allereie no.

Tomáš Halík, ein tsjekkisk katolsk prest og forfattar, skriv om likninga om tru på størrelse med eit sennepsfrø. Og han spør: Skal me ha tru så stor som eit sennepsfrø? Kan det ikkje vel så gjerne vere så lita? At me treng å fjerne alt som ikkje kviler i Gud, for slik å verte fylt med kraft og åndeleg glede? Herre, gje meg ei lita tru, den som har sitt feste berre i deg.

 

Laurdag 14. mai: Ikkje som eg vil

Bibeltekst: Joh. 7, 37-39
37 Siste dagen i høgtida, den store festdagen, stod Jesus fram og ropa: «Den som tørstar, skal koma til meg og drikka. 38 Den som trur på meg, frå hans indre skal det, som Skrifta seier, renna elvar med levande vatn.» 39 Dette sa han om Anden dei skulle få, dei som trudde på han. For endå var ikkje Anden komen, for Jesus var endå ikkje herleggjord.

Kjelde: Wikipedia

Kjelde: Wikipedia

Me går inn i den mest løyndomsfulle festen i kyrkjeåret. Han er løyndomsfull fordi me aldri får heilt grep om Anden. Jesus samanliknar han med vinden som bles dit han vil, eit nærvær me merkar, men som me ikkje kan utgrunne. I dagens likning nyttar Herren vatn som bilete, som fløymer frå vårt indre. Begge metaforar skildrar det flytande, uhandgripelege, det som alltid er i rørsle. Det me ikkje kan kontrollere.

Andens nærvær speglar på mange vis kristenkallet. Å fylgje kallet er ikkje å velje ut frå dei eigenskapane ein har fått, og så skulle satse på ein av dei, som om det var vår oppgåve å bestemme vår trusveg. Det ville jo også vere vanskeleg å forklare når det kjem til korleis me som menneske har motteke forskjellige gåver. Nokre har fått mange gåver, andre har fått færre. I så fall ville dei ressurssterke fått fleire moglege val. Kristenlivet derimot kviler i nåden. Å fylgje kallet er motstykket til vår aktive rolle. Det er ikkje me som vel. Me overgjev alle val til Gud, for slik å få oss sjølv att i gåve. Å gje opp kontrollen slik er eit sjansespel som me gjennom øving kan verte fortrulege med. Det leier oss mot djupare Gudstru som får oss til å innsjå at vårt kristenliv ikkje heng på oss, men på han som ber alt.

Som kristne gjev me oss ikkje over berre til Jesus. Me let oss føre av Anden, utan at me sjølv alltid kan forklare korleis, eller kvifor. Me vert reiskap for ein annan vilje, ein livgivande vilje som skjenkjer oss liv, ljos og varme der han kjem. Me vert rotfest i den evige Gud, men òg spontane og leikne som vindkast og fossefall. Lat oss med song og glede gå inn i pinsehøgtida med orda frå Elias Blix, som så vakkert skildrar Andens nærvær i form av ei bøn:

Kom ned som liv i aude land!
Kom ned som glo i slokna brann!
Kom ned som sol på frosne eng!
Kom ned som ljod på tagna streng!

 

 

Djup Sanning Måndag, Mai 16 2016 

Steinkrossen ved Krosshaugen i Haugesund. KJelde: Wikipedia

Steinkrossen ved Krosshaugen i Haugesund 2. pinsedag. Kjelde: Wikipedia

Homilie under økumenisk gudsteneste på Krosshaugen ved Haraldshaugen i Haugesund.

Lesningar for 2. pinsedag

Kva kan passe betre enn å samlast her på Krosshaugen på denne andre pinsedag? For når me no feirar pinsefest og Heilagandens kome er det sanninga med stor S som står sentralt. Det betyr ikkje at alt skal vere så høgrøysta. (more…)

The Jerusalem code decoded Tysdag, Mai 3 2016 

Johannes av Patmos ser Det himmelske Jerusalem fra Gud senke seg ned på jorda. Frå eit veggteppe frå 1300-tallet. Kjelde: Wikipedia

Johannes av Patmos ser Det himmelske Jerusalem fra Gud senke seg ned på jorda. Frå eit veggteppe frå 1300-tallet. Kjelde: Wikipedia

  1. søndag i påsketida år C

Jerusalem står i sentrum i dag, både i første og andre lesing, og mellom linjene anar me den heilage stadens nærvær også i Evangeliet.

Johannes ser byen som stig ned frå himmelen, den majestetiske stad med dei tolv portane, som strålar av Guds herlegdom. Jerusalem er byen som ligg som ein referanse gjennom heile historia i vesten. I den muslimske klippedomen på tempelplassen stikk det opp ein del av grunnfjellet, som er å reikne som kjernen av byen. Steinen har vorte kalla grunnsteinen som verda blei skapt av, og Adam skal ha reist sitt fyrste alter her. Her skal jebusittane ha tilbedt soloppgangen for over tre tusen år sidan, og det er på det same fjellet, Moria-berget, at Abraham ville ofre sonen sin, Isak. Paktens ark med steintavlene og dei ti boda sto her i det fyrste templet, den pakta som vert fullenda og forløyst ved Jesu inngang til Jerusalem og hans frelseverk. For oss truande står staden som eit frampeik på Guds sons kome i inkarnasjonsmysteriet, der alle offer fullendast i Kristi offer, der all lovprising vert overgått av Faderens eigen hyllest av Sonen. Oppstode-dagen er den endelege soloppgangen, og frå no av er det lammet sjølv som strålar over heile skapnaden.

Frå denne augneblinken går Davidssalmen i oppfylling: miskunn og sanning møter kvarandre, rettferd og fred kysser kvarandre. Det jordiske og det himmelske Jerusalem vert eitt, og verknadshistoria kan me fylgje heilt fram til i dag. Gjennom salmedikting og litteratur, arkitektur og samfunnsliv står Jerusalem som ein del av identiteten. Det speglar seg då også i våre nære familieband. Min eigen bestefar heitte Ole Israel Nilsen. Det er spor av det lova landet og Jerusalem, eller det som i desse tider vert kalla «the Jerusalem code», på så mange vis. Denne koden har likevel ikkje sitt utspring i kultur, men i openberring. Det var fyrst når fredsfyrsten kom at Jerusalem fullt og heilt kunne leve opp til sitt eige namn, staden som har fred.

Det vil ikkje dermed sei at alt gjekk fredsamt for seg. Dei fyrste disiplane brytast med spørsmålet om omskjering for heidningar, og me les at «det oppstod et ganske kraftig røre»! Eg vil tru at forfattaren ikkje overdriv skildringa av denne diskusjonen. Var dette eit teikn på ei svak kyrkje, som ikkje utan vidare makta å bli einig med seg sjølv? Var det slik det var meint at apostlane skulle krangle så fillene fauk før dei kom fram til ei løysing?

Når disiplane i dette høve skal løyse konflikten er det til Jerusalem dei dreg. Her talar både kyrkja og Den Heilage Ande klårast. Og når dei har drøfta saken er konklusjonen klar: «Den Hellige Ånd og vi har besluttet ikke å legge noen annen byrde på dere enn helt nødvendige ting.» Det er spor av det jordiske og himmelske Jerusalem i denne ordstillinga. Den Heilage Ande og vi, skriv apostlane og presbytarane i Jerusalem.

Heilt frå byrjinga på den kristne misjonshistoria og kyrkja sitt indre liv har det vore sterke brytningar. Tenk berre på Moses som diskuterar med Herren, eller Jakob som slost med Gud sjølv. «Eg slepp deg ikkje før du signar meg!» Og kva med alle profetane, Guds sendebod som brytest med sitt oppdrag, som fortvilar, som vert trysta, og som stadig får nytt mot. Med Kristus får dei truande del i Guds sjølv. Frå starten av frelseshistoria har Heilaganden vegleia kyrkja og dei truande. Det skjer ikkje utan konflikt. Menneska er forskjellige, og ser ting på forskjellig vis. Det er tidvis krevjande å opne seg for andre sine synspunkt og ståstad. Røyndomar støytar mot kvarandre. Skulle det vere annleis i møte med Heilaganden? Men me har ein fredsæl og tolmodig Gud, og over tid har Herren forma si kyrkje, lært ho opp og minna ho på Ordet frå Herren. Og heile tida skjenkjer Herren sin fred til kyrkja, set mot i dei motlause, gjev ro til dei urolige, lindrar dei som lid i sitt indre.

Sidan no denne søndagen fell på arbeidaranes dag, kan me jo tenkje over kva som er vår viktigaste fanesak. Og det er Jesus sjølv som held opp for oss kva som er det eine naudsynte. For i dag byr Herren oss å halde fast ved hans ord i trufast kjærleik og overgjeving. Og det gjer me gjennom bøna og Gudstenesta, ved nestekjærlege handlingar, og ved å ta i mot Herren sjølv i den store takkseiinga, eukaristien. Så lat også oss ta til oss formaninga frå apostlane, og sette vår lit til Herren i det dei seier: «Vokt dere for disse ting, så vil alt gå bra. Lev vel!»

Ei hand over såret Sundag, Apr 3 2016 

Foto: Wikipedia. Christ Pantocrator mosaic in Byzantine style from the Cefalù Cathedral, Sicily

Foto: Wikipedia. Christ Pantocrator mosaic in Byzantine style from the Cefalù Cathedral, Sicily

Homilie miskunnssøndag 2. søndag i påsketida i St Dominikus.

I dag er det miskunnssundag, og det er Thomas som i dag vil klaste ljos over denne dagen. Han var den einaste av disiplane som ikkje var saman med dei andre då Jesus openberra seg for dei den fyrste dagen i veka. Han må sjå, han må kjenne, han må ha Jesus heilt nær! (more…)

Neste side »